Ze względu na fakt, iż FASD  jest zaburzeniem rozwoju,  w przebiegu którego na etapie prenatalnym dochodzi do uszkodzenia wielu struktur mózgu, czego konsekwencją w rozwoju postnatalnym jest zaburzenie procesów poznawczych, zaburzenie funkcjonowania społecznego czy emocjonalnego, nie bez znaczenia dla rodziców, opiekunów i specjalistów  jest świadomość funkcjonalnej organizacji mózgowia, zaburzeń ujawniających się w przypadku uszkodzenia określonej okolicy kory mózgowej oraz asymetrii funkcjonalnej prawej i lewej półkuli.

Mózg człowieka składa się z dwóch półkul połączonych spoidłem wielkim. Na powierzchni półkul znajduje się kora mózgowa (istota szara), a pod nią pień mózgu (istota biała), która przesyła informacje do istoty szarej, gdzie są one opracowywane. Na powierzchni półkul mózgowych znajduje się kora mózgowa. W korze mózgowej każdej półkuli wyróżnia się cztery płaty oddzielone bruzdami, a mianowicie: czołowy, ciemieniowy, skroniowy i potyliczny. Funkcje płatów kory mózgowej można w dużym uproszczeniu sprowadzić do jednej, albo dwóch kategorii procesów.  Prezentuje je poniższy rysunek.

 

Funkcje płatów mózgu

Źródło: http://www.kognitywistyka.net/mozg/funkcje.html

Charakterystyczną cechą ludzkiego mózgu, zbudowanego z dwóch półkul, jest  asymetria, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i strukturalnym. Asymetria strukturalna dotyczy głównie zróżnicowania wielkości niektórych obszarów mózgu oraz ich orientacji przestrzennej. Obserwuje się również różnice w wielkości i budowie cytoarchitektonicznej struktur związanych z mową w rejonie kory czołowej półkuli lewej. Asymetria funkcjonalna dotyczy mowy, emocji oraz funkcji wzrokowo-przestrzennych. Rozwój oraz sprawne funkcjonowanie człowieka wymaga współpracy obu  półkul, które różni sposób przetwarzania, a także analizowania informacji. Lewa półkula (sekwencyjna) analizuje bodźce w sposób sekwencyjny, linearny, analityczny, natomiast prawa (symultaniczna) globalnie, całościowo, holistycznie.

Poniższa tabela prezentuje zakresy aktywności prawej i lewej półkuli.

Opracowanie na podstawie: Walsh K., Darby D., 2008, Neuropsychologia kliniczna Walsha, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk; Prusiński A., 1998, Neurologia, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa, Grabowska, A. 2005. Lateralizacja funkcji psychicznych w mózgu człowieka [w:] Górska, T., Grabowska, A., Zagrodzka, J. red. 2005. Mózg a zachowanie. Wydanie trzecie zmienione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 443-489.

Literatura:

Budohowska A., Grabowska W., Dwie półkule-jeden mózg, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994,

Walsh K., Darby D., 2008, Neuropsychologia kliniczna Walsha, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk;

Prusiński A., 1998, Neurologia, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa,

Grabowska, A. 2005. Lateralizacja funkcji psychicznych w mózgu człowieka [w:] Górska, T., Grabowska, A., Zagrodzka, J. red. 2005. Mózg a zachowanie. Wydanie trzecie zmienione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 443-489