Zaburzenia obserwowane na każdym etapie rozwojowym dzieci z FASD – mowa tu o rozwoju prenatalnym i kolejnych etapach rozwoju postnatalnego (okres noworodkowy, niemowlęctwa, wiek przedszkolny, szkolny, młodzieńczy) w zakresie funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego, komunikacyjnego i społecznego  tworzą pewne kontinuum i pozwalają dostrzec konieczność wielopłaszczyznowego wsparcia terapeutycznego tej grupy dzieci.

Analiza specyfiki kolejnych etapów rozwoju prenatalnego dziecka pozwala zrozumieć zróżnicowanie objawów prezentowanych przez dzieci poddane ekspozycji na alkohol w różnych momentach rozwoju płodowego. Objawem wiążącym wszystkie wspomniane sytuacje jest uszkodzenie układu nerwowego (płaty czołowe, hipokamp, zwoje podstawy, ciało modzelowate.

Planując zakresy opieki neurologopedycznej należy wziąć pod uwagę:

  • konsekwencje utrzymywanie się odruchów przetrwałych, świadczących o strukturalnej słabości i niedojrzałości ośrodkowego układu nerwowego,
  • poważne konsekwencje aktywności teratogenu w rozwoju postnatalnym biegnące trzytorowo (opóźnienia wzrastania, cechy dymorficzne, zaburzenia narządowe),
  • niemowlęctwo – w tym zaburzenia rozwoju funkcji fizjologicznych, stanowiących bazę późniejszej aktywności artykulacyjnej,
  • zaburzenia rozwoju funkcji percepcyjnych, procesów integracji zmysłów, które warunkują prawidłowe nabywanie umiejętności językowych,
  • zaburzenia funkcjonowania dziecka w sferze emocjonalnej i społecznej.

Proponowane zakresy oddziaływań w obrębie terapii neurobiologicznej

Źródło: opracowanie własne