Dr Marek Banach

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instruktor harcerski, instruktor-choreograf. Ukończył szereg szkoleń m. in. z zakresu prowadzenia i organizowania rodzinnych form opieki, pracy z seniorami, pracy dzieckiem z Płodowym Zespołem Alkoholowym. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów i kwestii społecznych, profilaktyki, resocjalizacji i kultury, a w szczególności kultury ludowej. Jest autorem wielu opracowań i artykułów z tego zakresu. Jest także współautorem programów i kursów szkoleniowych z zakresu resocjalizacji, opieki nad dzieckiem oraz asystenta rodziny. Współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjnym i opiekuńczymi (IB Centrum Kraków, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Targu, Małopolskim Centrum Edukacji w Rabce, Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”). Od 1999 roku do 2019 był Prezesem Towarzystwa Asystentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Publikacje:

Banach, J. Matejek., W trosce o zdrowie dziecka i Twoje. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – kompendium wiedzy, Wydawnictwo ,,scriptum”, Kraków 2016.

Banach, J. Matejek., W trosce o zdrowie dziecka i Twoje. Spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu (FASD)Profilaktyka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019.

Banach, I. Kowalewski, Alkoholizm wśród młodzieży. Kompendium wiedzy
dla pedagogów i pracowników socjalnych.
Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2014.

Banach, Ewolucja wiedzy studentów i młodzieży na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2019.

(red.) Banach M., Dzieci wymagające specjalnej opieki zdrowotnej. Fetal Alkohole Syndrome (Zespół Alkoholowy Płodu) i Fetal Alcoholoe Efects (Efekt Alkoholowy Płodu). Fundacja Oświecenia Publicznego, Kraków 2004.

(red.) Banach M., Alkoholowy Zespół Płodowy. Teoria, diagnoza, praktyka. WAM, Kraków 2011.

Banach, Funkcjonowanie dziecka z FASD w środowisku rodzin zastępczych,[w:] „Wychowanie Na Co Dzień”, Nr 6 (249), 2014.

Banach, J. Matejek., Praca z dzieckiem z FASD w rodzinie.  [w:] Pedagogika wobec problemów życia w społeczeństwie ryzyka – diagnoza-terapia-profilaktyka. (red.), M. Orłowska, B. Marzec,  Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017.

Banach, J. Matejek., Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych o Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD), ,,Wychowanie w Rodzinie”, 2017, Tom XVI, z. 1.

Banach, J. Matejek., Teoretyczne aspekty pracy z dzieckiem z FASD w rodzinie zastępczej, ,,Ruch Pedagogiczny” 2018, nr 3.