Dr Józefa Matejek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła szkolenia z zakresu rodzinnej opieki zastępczej i programów wspierania rodziny oraz pracy z dzieckiem i rodziną. Jej zainteresowania naukowe związane są z rodzinną opieką zastępczą nad dzieckiem, aktywizacją rozwoju dziecka, pracą socjalną oraz działaniem instytucjonalnym wokół problemów i kwestii społecznych, jest także autorem publikacji z tego zakresu. Bierze aktywny udział w konferencjach i seminariach naukowych, a także warsztatach szkoleniowych,  współpracuje z  instytucjami  o charakterze opiekuńczym i społecznym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej; Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, a także Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek rady redakcji czasopisma naukowego „Labor et Educatio”.

Publikacje:

Banach, J. Matejek., W trosce o zdrowie dziecka i Twoje. Spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu (FASD) Profilaktyka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019

Banach, J. Matejek., W trosce o zdrowie dziecka i Twoje. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – kompendium wiedzy, Wydawnictwo ,,scriptum”, Kraków 2016

Matejek., Rodzina zastępcza spokrewniona jako środowisko wychowawcze „Roczniki Pedagogiczne” Tom 7(43): 2015 nr 4.

Banach, J. Matejek, Praca z dzieckiem z FASD w rodzinie.  [w:] Pedagogika wobec problemów życia w społeczeństwie ryzyka – diagnoza-terapia-profilaktyka. (red.), M. Orłowska, B. Marzec,  Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017

Matejek., W dorosłe życie…… proces usamodzielnienia wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, ,,Roczniki Teologiczne” TOM LXIV, zeszyt 10-2017

Banach, J. Matejek., Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych o Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD), ,,Wychowanie w Rodzinie”, 2017, Tom XVI, zeszyt 1.

Banach, J. Matejek, Teoretyczne aspekty pracy z dzieckiem z FASD w rodzinie zastępczej, ,,Ruch Pedagogiczny” 2018, nr 3.

 Matejek J. Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze – wybrane aspekty społeczno–prawne, ,,Polityka Społeczna” 2019, nr 2.