Dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń

Zainteresowania naukowe i problematyka badań:

 • nabywanie i rozwój języka u dzieci upośledzonych, obciążonych genetycznie warunkowanymi

zespołami chorobowymi,

 • zaburzenia komunikacji językowej dzieci, szczególnie narażonych na działanie teratogenów w

życiu płodowym, w tym FASD

 • diagnoza i terapia osób ze schorzeniami neurologicznymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi

na padaczkę,

 • diagnoza i terapia logopedyczna osób starszych

Publikacje:

 1. Halina Pawłowska-Jaroń, Specyfika rozwoju pre-i postnatalnego dzieci ze spektrum FASD. Zaburzenia komunikacji językowej, Kraków 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 2. Halina Pawłowska-Jaroń, 2010, Płodowy Zespół Alkoholowy – zagadnienia mowy i percepcji, Szkoła Specjalna nr 2, s.113-120
 3. Halina Pawłowska-Jaroń, 2010, Dziecko z Płodowym Zespolem Alkoholowym – specyfika mowy i myślenia, [w:] Nowa Logopedia, Zagadnienia mowy i myślenia, t.1, M.Michalik, A,Siudak (red.), Collegium Columbinum, Kraków,  127-134
 4. Halina Pawłowska-Jaroń, 2010, Dziecko z Fasd. Jak rozpoznać i pomóc. Przegląd metod terapeutycznych dla pedagogów i logopedów, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, e-book –  http://www.we.pl/index.php?s=karta&id=361, ISBN 978-83-61009-89-4
 5. Halina Pawłowska-Jaroń, 2011, Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym. (Za) Trudna sztuka argumentowania, [w:] „Studia Logopaedica” III, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Ożdżyński, T.Rittel (red.),  s.333-343
 6. Halina Pawłowska-Jaroń, 2011, Sfery zaburzonego rozwoju dziecka z FAS, Nowa Logopedia, Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, t.2, M.Michalik (red.), Collegium Columbinum, Kraków, ISBN 978-83-7624-085-5, ISSN 2299-9426, s.123-140
 7. Halina Pawłowska-Jaroń, 2012, Postnatalny rozwój dziecka warunkowany teratogennym działaniem alkoholu, [w:] NOWA LOGOPEDIA. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, M.Michalik, Z. Orłowska-Popek, A. Siudak (red.), Collegium Columbinum, Kraków, ISSN 2299-9426 , s. 213-225
 8. Halina Pawłowska-Jaroń, 2012, Funkcjonowanie rodziny ze spektrum objawów ekspozycji na alkohol w życiu płodowym, [w:] NOWA LOGOPEDIA. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, M.Michalik, Z. Orłowska-Popek,
  Siudak (red.), Collegium Columbinum, Kraków, ISSN 2299-9426 s. 281-289
 9. Halina Pawłowska-Jaroń, 2012, Zaburzenia rozwoju poznawczego dziecka z FAS. Studium przypadku, [w:] I.Nowakowska-Kempna (red.) Studia z logopedii i neurologopedii, ISBN 978-83-7767-181-8, Wydawnictwo WAM, Kraków, s.419- 434
 10. Halina Pawłowska-Jaroń, 2013, Interakcyjny charakter pierwotnych i wtórnych zaburzeń w FASD NOWA LOGOPEDIA. T. 4, Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, M. Michalik., A. Siudak., H. Pawłowska-Jaroń, (red.),  ISSN 2299-9426, Collegium Columbinum, Kraków, s. 139-148
 11. Halina Pawłowska-Jaroń, 2013, A study of pervasive developmental disorder of an 8-year-old boy with Fetal Alcohol Syndrome, Vestnik – JOURNAL OF EDUCATION & SCIENCE. PSYCHOLOGY.MEDICINE 3(9), ISSN 2223-960X,
  s. 54-70
 12. Halina Pawłowska-Jaroń, 2014, Rozwój mowy dziecka  w świetle teratogennego wpływu alkoholu  na jego rozwój  pre- i postnatalny, [w:] Biomedyczne uwarunkowania mowy,  Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Harmonia Gdańsk, ISBN 978-83-7744-046-9, s. 331-358
 13. Halina Pawłowska-Jaroń, 2015, Rozumienia aspektów liczby naturalnej przez dzieci ze spektrum FASD, [ W:] Rozumienie – diagnoza i terapia / red. merytoryczna Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak
  Kraków : Collegium Columbinum, s. 101-113

Halina Pawłowska-Jaroń, 2016,  Zawiłości diagnozy a jednoznaczność terapii dzieci ze spektrum FASD; [W:] Neurologopedia. T. 1, Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / pod redakcją Marzeny Błasiak-Tytuły i Anny Siudak, Kraków : Wydawnictwo WIR, s. 47-62