Czteroczęściowy
model profilaktyki

– cz4.


Public Health Agency of Canada

Poziom 3 Specjalistyczne wsparcie prenatalne

CEL: POMOC DZIEWCZĘTOM I KOBIETOM NARAŻONYM NA NAJWIĘKSZE RYZYKO

Trzeci poziom profilaktyki obejmuje zapewnienie opartej na szacunku, kompleksowej opieki i leczenia dziewcząt i kobiet, które spożywają alkohol w czasie ciąży i mają związane z tym problemy zdrowotne, społeczne i finansowe.

Opis

Poziom 3 profilaktyki FASD zapewnia wyspecjalizowane, całościowe wsparcie dla kobiet w ciąży z problemami z używaniem substancji i innymi problemami zdrowotnymi i społecznymi. W środowiskach miejskich to wsparcie jest często zapewniane przez połączenie usług dla potrzebujących z kompleksowym szybkim poradnictwem, a w mniejszych społecznościach poprzez sieć usług środowiskowych. W ramach usług świadczonych na obszarach wiejskich i miejskich, kobiety mogą otrzymać wsparcie w odniesieniu do szeregu czynników, które wpływają na spożywanie przez nie alkoholu.

Krytycznym aspektem tego poziomu profilaktyki FASD jest pokonywanie wszechobecnych barier w dostępie do opieki. Podejście kulturowe, nieoceniające, w połączeniu z dostępnymi i kompleksowymi usługami pomaga zmniejszyć bariery w dostępie do opieki.

Usługi świadczone z perspektywy ograniczania szkód, skutecznie wspierają poprawę zdrowia kobiet dzięki ich zrozumieniu i zaakceptowaniu tempa i rodzajów zmian, jakie kobiety mogą wprowadzać.

Ponadto leczenie uzależnień skoncentrowane na matce musi być łatwo dostępne dla kobiet w ciąży i matek mających problemy z używaniem substancji. Chociaż wszystkie usługi leczenia uzależnień zapewniają pierwszeństwo dostępu kobietom w ciąży, często programy te nie są dostosowane do ich potrzeb. Na przykład mogą one wymagać codziennego zaangażowania czasowego, co nie zapewnia wystarczającej ilości czasu na odpoczynek i wizyty prenatalne. Opracowywane są obiecujące inicjatywy dla potrzebujących i programy środowiskowe, dzienne i całodobowe, które w większym stopniu wspierają potrzeby kobiet w ciąży i młodych matek.

Korzyści

Działania profilaktyczne FASD na poziomie 3 wspierają dostęp kobiet do potrzebnych im usług i mogą być pierwszym pozytywnym doświadczeniem z systemem opieki zdrowotnej i innymi systemami opieki dla kobiet z problemami z używaniem substancji, które zostały osłabione przez społeczną dezaprobatę związaną z używaniem przez nie substancji lub przez ich status społeczny, geograficzny lub ekonomiczny.

Oceny świadczeń profilaktycznych na poziomie 3 pokazują, że kobiety, które uzyskują dostęp do tych świadczeń, odnoszą korzyści w zakresie poprawy zdrowia fizycznego, stanu odżywienia, dostępu do stabilnych warunków mieszkaniowych, dostępu do leczenia uzależnienia od substancji, zdolności rodzicielskich i zdolności do utrzymywania opieki nad dziećmi i wiele innych korzyści [4-6].

W kontekście usług profilaktycznych na poziomie 3 kobietom można pomóc w powrocie do zdrowia po obecnych lub przeszłych doświadczeniach przemocy w ich życiu. Wsparcie, jakie kobiety otrzymują w ramach usług profilaktycznych na poziomie 3, ma również pozytywny wpływ na masę urodzeniową i zdrowie ich dzieci, w tym zapobieganie FASD.

Refleksje na temat Poziomu 3 Profilaktyki

Na tym poziomie profilaktyki FASD szczególnie ważne jest, aby zająć się obawami kobiet o swoje dzieci. Kobiety muszą mieć pewność, że wsparciem zostanie objęta para matka-dziecko, aby pomóc matkom zapewnić zdrowie i bezpieczne warunki dla nich samych i dla ich dzieci. Przyjazne, zorientowane na zdrowie podejście ze strony powiązanych świadczeniodawców, specjalizujących się w zdrowiu kobiet, opiece prenatalnej, uzależnieniach, opiece położniczej, kwestiach mieszkaniowych, edukacji oraz zdrowiu i opiece nad dziećmi, może zapewnić osiągnięcie tego celu.

Oceny i badania w tym obszarze podkreślają znaczenie zaspokojenia bezpośrednich pragmatycznych potrzeb kobiety oraz uwarunkowań leżących u podstaw jej problemów alkoholowych i innych problemów zdrowotnych, a nie tylko koncentrowania się na zażywaniu substancji

 

Przykłady działań w ramach Poziomu 3 profilaktyki z Kanady:

Lokalne programy:

Breaking the Cycle: A Chance for New Beginnings, Toronto, ON

www.breakingthecycle.ca

Sheway, Vancouver Coastal Health, Vancouver, British Columbia

www.vch.ca/women/sheway.htm

Maxxine Wright Place Project for High Risk Pregnant and Early Parenting Women, Surrey, BC

www.atira.bc.ca/maxxinewright.html

Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission (AADAC)  Enhanced Services for Women Initiative, Edmonton, Calgary, and Grande Prairie, AB

www.aadac.com/547_1221.asp

Stop FASD, Manitoba

www.gov.mb.ca/healthychild/fasd/stopfasd.html

Jean Tweed Centre’s, Pathways to Healthy Families, Toronto, ON (and the 17 other ECD-Addictions initiatives in Ontario – see link to the evaluation of this programming, below – Final Evaluation Report)

www.jeantweed.com/i-pathways.asp

www.jeantweed.com/documents/FinalECDReportAugust28.pdf

Centre for Northern Families, Yellowknife, NWT

www.real-eyes.ca/cnf/index.html

BC Association of Pregnancy Outreach Programs, (BCAPOP), BC

www.bcapop.ca

Tłumaczenie “Fetal Alcohol Spectrum  Disorder (FASD) Prevention: Canadian Perspective”, opracowanego przez Public Health Agency of Canada